REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 1. Właścicielem i Administratorem strony „www.kleist24.pl” - sklepu internetowego zwanego dalej „ Sklep internetowy Kleist” - jest KLEIST JUBILER z siedzibą w Szczecinie, ul.gen. L.Rayskiego 20/2      NIP: 858 100 12 40,      REGON: 810649558, wpisana do CEiDG (Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej).
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu internetowego Kleist, a także prawa, obowiązki oraz warunki odpowiedzialności Administratora i użytkowników Sklepu internetowego Kleist.
 3. Regulamin udostępniany jest Użytkownikowi nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także – na żądanie Użytkownika – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownikowi.  Dostęp do Regulaminu użytkownik ma w każdym czasie w zakładce Regulaminu zamieszczonej na głównej stronie ,,www.kleist24.pl” , jak również może Regulamin w każdym momencie pobrać oraz sporządzić jego samodzielny wydruk. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego Kleist każdy Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu internetowego Kleist oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu.
  4. Administrator świadczy usługi na zasadach określonych w Regulaminie.

II. DEFINICJE POJĘĆ

Na potrzeby Regulaminu ustala się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1)      Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

2)      System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

3)      Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), przez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych; jest ona w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

4)      Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;

5)      Formularz zakupu – skrypt będący częścią Sklepu internetowego Kleist stanowiący środek komunikacji elektronicznej i umożliwiający złożenie przez Klienta zamówienia;

6)      Sklep internetowy Kleist– sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem internetowym: www.kleist24.pl i będący jego własnością, w skład którego wchodzą strony internetowe, skrypty, elementy graficzne oraz usługi świadczone drogą elektroniczną;

7)      Towar – produkty oferowane do zakupu w Sklepie internetowym Kleist;

8)      Klient (Użytkownik) – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywający Towar w Sklepie internetowym Kleist;

9)      Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego Kleist w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22­1 Kodeksu Cywilnego;

10)   Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarcza lub zawodową zgodnie z art. 431 Kodeksu Cywilnego;

11)   Sprzedawca – Administrator i właściciel Sklepu internetowego Kleist- KLEIST JUBILER z siedzibą w Szczecinie, ul. gen. L. Rayskiego 20/2, NIP: 858 100 12 40, REGON: 810649558, wpisany do CEiDG (Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej);

12)   Konto – indywidualny panel administracyjny Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym Kleist oznaczony loginem i hasłem;

13)   Rejestracja – proces polegający na utworzeniu przez Klienta Konta w Sklepie internetowym Kleist;

14)   Zamówienie – zlecona przez Klienta dyspozycja zakupu Towaru złożona za pomocą Środków komunikacji elektronicznej;

15)   Zawarcie umowy sprzedaży – złożenie przez Klienta zamówienia na Towar i  jego potwierdzenie, jak również przesłanie przez Sklep internetowy Kleist wiadomości e-mail z informacją potwierdzającą przyjęcie zamówienia Klienta do realizacji;

16)   Cena – kwota Towaru podawana w złotych polskich i zawierająca podatek VAT (cena brutto) bez kosztów wysyłki.

17)   Formularz odstąpienia od Umowy – formularz odstąpienia od umowy wypełniany przez Klienta i odsyłany do Sprzedawcy, który stanowi załącznik do Regulaminu.

III. INFORMACJE TECHNICZNE

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego Kleist jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system informatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymogów:

1)      Internet Explorer w wersji 8 lub nowszy z włączoną obsługą JavaScript oraz Cookies,

2)      FireFox w wersji 3.6 lub nowsza z włączoną obsługą JavaScript oraz Cookies,

3)      Chrome z włączoną obsługą JavaScript oraz Cookies,

4)      mnimalna rozdzielczość ekranu 1024 pikseli na 768 pikseli.

 1. Korzystanie i rejestracja w Sklepie internetowym Kleist jest dobrowolne oraz bezpłatne, a korzystanie ze Sklepu internetowego Kleist odbywa się na wyłączne ryzyko Klienta.
 2. Administrator uprawniony jest do okresowego wyłączania dostępności Sklepu internetowego Kleist lub jego części w celu jego rozbudowy lub konserwacji, krótkich przerw w dostępie bez podania przyczyn.
 3. Sklep internetowy Kleist jest własnością Administratora. Wszystkie znaki towarowe, znaki usług i nazwy, które są podawane na stronie www.kleist24.pl są własnością Administratora i są chronione przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Administrator wyraża zgodę na przeglądanie stron internetowych Sklepu internetowego Kleist, drukowanie i kopiowanie fragmentów wyłącznie dla użytku osobistego Klienta. Żadne elementy na stronie internetowej Sklepu internetowego Kleist nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych, chyba że Administrator wyrazi na to pisemną zgodę pod rygorem nieważności.

IV.ZAMÓWIENIA

 1. Sklep internetowy Kleist prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci www. Dostawy Towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu internetowego Kleist są realizowane tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie internetowym Kleist może być tylko Klient zgodnie z definicją Część II pkt 8) Regulaminu.
 2. Podane na stronach Sklepu internetowego Kleist Ceny obowiązujące w dniu złożenia Zamówienia obowiązują od dnia złożenia Zamówienia do dnia jego realizacji.
 3. Sprzedawca  zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Towarów znajdujących się w jego ofercie, a także do zmiany oferowanego przez niego asortymentu Towarów. Zmiany te nie dotyczą złożonych uprzednio Zamówień.
 4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego Kleist jest rejestracja Klienta. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie przez Klienta zgody na treść Regulaminu i podanie swoich danych osobowych zaznaczonych w formularzu jako obowiązkowe. Po zalogowaniu się na swoje Konto, Klient ma możliwość śledzenia swoich Zamówień, jak również dokonywania zmian danych adresowych, adresu e-mail i hasła podanego przy zakładaniu Konta. Klient w każdej chwili może usunąć swoje Konto.
 5. Administrator może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego Kleist, jak również ograniczyć dostęp Klienta do części lub całości zasobów Sklepu internetowego Kleist w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

1)      podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

2)      dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego Kleist naruszenia dóbr osobistych osób trzecich lub samego Sprzedawcy;

3)      dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet np. poprzez dostarczanie lub przekazywanie przez Klienta treści zabronionych przez przepisy prawa,  w szczególności propagujące przemoc, zniesławienie lub inne.

 1. Zamówienia oraz potwierdzenia złożenia Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez całą dobę, przy czym do realizacji Zamówienia Sklep internetowy Kleist przystępuje w dni robocze w godzinach pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. Od 10.00 do 19.00.
 2. Zamówienia na Towary są składane przez Klientów na stronie internetowej Sklepu internetowego Kleist  poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza zakupu. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie oznaczenia „Wyślij formularz”.
 3. Serwer Sklepu internetowego Kleist wysyła automatycznie wiadomość e-mail do Klienta w celu uzyskania potwierdzenia złożonego Zamówienia przy płatności za „Pobraniem”. Klient ma 72 godziny na odesłanie potwierdzenia Zamówienia. Jeśli potwierdzenie nie zostanie w tym czasie odesłane przez Klienta, Zamówienie zostanie automatycznie anulowane. Złożenie potwierdzonego Zamówienia potwierdzane jest wysłaniem na adres e–mail Klienta dokumentu zawierającego potwierdzenie Zawarcia Umowy sprzedaży.
 4. Sprzedawca dopuszcza następujące formy płatności za złożone Zamówienia:

1)      płatność przy odbiorze / za pobraniem – za zamówienie Klient płaci kurierowi w momencie dostarczenia Towaru;

2)      płatność przelewem / przedpłata – za towary Klient płaci przed realizacją Zamówienia a Towar jest wysłany po zaksięgowaniu należnej kwoty na koncie bankowym Sprzedawcy;

3)      Paypal, Payu – płatności internetowe i karty płatnicze – pozwala na natychmiastowe opłacenie Zamówienia online, a Towar jest wysłany po zaksięgowaniu należnej kwoty na koncie Paypal lub Payu.

 1. Klient w poleceniu przelewu w celu ułatwienia powiązania płatności ze złożonym Zamówieniem powinien wpisać numer Zamówienia lub numer faktury proforma.
 2. Sklep internetowy Kleist przyjmuje płatności w walucie polski PLN.
 3. Dane Sprzedawcy do przelewu dla płatności przelewem są następujące:
  Kleist Jubiler   Barbara Kleist ul. Ryskiego 20/2  70-442 Szczecin

numer rachunku 38 1050 1559 1000 0091 3419 3136

 1. Procedura realizacji złożonego Zamówienia rozpoczyna się w momencie, gdy Klient potwierdzi swoje Zamówienie w przypadku płatności "Pobranie" lub  zapłaci za Towar (liczy się termin zaksięgowania wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Sprzedawcy) – w przypadku zapłaty za Towary w drodze przelewów tradycyjnych realizowanych przez system Platności.pl lub w drodze płatności kartą kredytową. Potwierdzenie Zamówienia w przypadku zapłaty za Towary w drodze przelewów tradycyjnych realizowanych przez system Platności.pl lub w drodze płatności kartą kredytową odbywa się za pomocą przycisku oznaczonego „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Złożenie Zamówienia potwierdzane jest wysłaniem na adres e–mail Klienta dokumentu zawierającego potwierdzenie zawarcia umowy. Kwota tytułem Ceny musi się znaleźć na rachunku bankowym Sprzedawcy nie później niż po 7-miu dniach od daty złożenia Zamówienia. W przypadku braku wpłaty Ceny na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 7- miu dni Sprzedawca anuluje Zamówienie.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania Zamówienia w przypadku niedostępności zamówionego Towaru.
 3. Klient może dokonać zmian w adresie dostawy, zamówionych Towarów, w sposobie płatności, zmian danych do wystawienia faktury VAT jak również anulować Zamówienie do chwili potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 4. Umowa o Świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skorzystania przez Klienta z którejkolwiek z usług oferowanych w ramach Sklepu internetowego Kleist. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Klient może w każdym czasie, nieodpłatnie, rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym a w przypadku posiadania przez Klienta Konta, umowa rozwiązuje się z chwilą usunięcia Konta przez Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w dowolnym momencie.
 5. Umowa sprzedaży Towaru zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta Formularza zamówienia zakupu Towaru oraz potwierdzenia złożenia Zamówienia lub potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia przystąpienia do realizacji Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku dowodu sprzedaży (paragon) lub faktury VAT. Dowód sprzedaży (paragon) jest wystawiany zawsze a faktury VAT wystawiane są wyłącznie na życzenie Klienta.
 7. Zamówiony Towar jest wysyłany do Klienta w ciągu 1 do 7 dni roboczych  od daty zaksięgowania przez Sprzedawcę pełnej zapłaty Ceny za Towar .
 8. Zamówiony towar Sprzedawca wysyła za pośrednictwem

1)       firmy kurierskiej UPS.

2)      Poczty Polskiej - paczki poleconej priorytetowej.

 1. Orientacyjny termin dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską UPS wynosi 24-48 godzin, a przez Pocztę Polską 2-3 dni. 
 2. Wszelkie prawa i ryzyka związane z Towarem przechodzą na Klienta z chwilą wydania Towaru doręczycielowi.
 3. Klient – inny niż Konsument - ma obowiązek sprawdzenia zawartości przesyłki i Towaru w obecności kuriera. Kurier powinien poczekać aż Klient upewni się, że Towar nie uległ uszkodzeniu w czasie transportu. Klient powinien sprawdzić czy:
  paczka jest oryginalnie zapakowana a  jej zawartość nie jest uszkodzona. Jeżeli Towar uległ uszkodzeniu, Klient ma obowiązek spisania w obecności kuriera, który dostarczył Zamówienie, protokołu reklamacyjnego i skontaktować się ze Sprzedawcą. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres e-mail: sklep@jubilerkleist.pl  lub zadzownić pod numerem telefonu: 91 488 22 04 
 4. Konsumentom zaleca się w sprawdzenie stanu Towaru po dostarczeniu przesyłki przez doręczyciela i w obecności kuriera spisanie odpowiedniego protokołu. Sprawdzenie przez Klienta przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od przewoźnika w przypadku uszkodzenia przesyłki zaistniałego w trakcie przewozu Towaru. W przypadku zaistnienia uszkodzeń Towaru Konsument powinien jak najszybciej skontaktować ze Sprzedawcą wysyłając wiadomość na adres e-mail: sklep@jubilerkleist.pl  lub dzowniąc pod numerem telefonu: 91 488 22 04
 5. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.

V. ZWROTY (prawo odstąpienia od umowy)

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w formie Formularza odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Klientowi Towaru. Formularz odstąpienia od umowy odstępny jest do pobrania również na stronie  www.kleist24.pl.  Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: sklep@jubilerkleist.pl  lub pocztą tradycyjną na adres Sprzedawcy: salonu KLEIST JUBILER  ul. gen. L. Rayskiego 20/2, 70-442 Szczecin. Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy Klienta powinien przesłać aktualny numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu kwoty zapłaconej tytułem Ceny lub wskazać adres na jaki należy zwrócić kwotę przekazem.
 2. Klient po odstąpieniu od umowy zobowiązany jest odesłać zamówiony Towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Towaru przed jego upływem. Zwracany Towar nie powinien nosić śladów użytkowania ani posiadać uszkodzeń. Towar przedstawiany na stronach Sklepu internetowego Kleist  jako komplet, należy odesłać w całości. Towar podlegający zwrotowi powinien zostać zapakowany tak aby w trakcie transportu nie uległ uszkodzeniu czy zniszczeniu. Koszty przesyłki zwracanego Towaru pokrywa Klient we własnym zakresie. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.
 3. Sprzedawca gwarantuje zwrot kwoty odpowiadającej Cenie zwracanego Towaru. Zwrot odpowiedniej kwoty nastąpi przelewem na wskazany przez Klienta w terminie do 14 dni poprzez Pocztę Polską lub przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta, w zależności od tego, jaką wersję wybierze Klient na Formularzu odstąpienia od umowy.
 4. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą a to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Zwracany Towar Klient powinien odesłać na adres salonu :
  KLEIST JUBILER  ul. gen. L. Rayskiego 20/2, 70-442 Szczecin.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

VI. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta  za wadę fizyczną lub prawną zakupionego Towaru, w zakresie określonym Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Kodeksem Cywilnym.
 2. Towar przed wysłaniem do Klienta podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym. W przypadku, gdy po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w zamówionym towarze wady fizyczne, ma prawo do złożenia w Sklepie internetowym Kleist reklamacji.
 3. Klient może reklamować produkt posiadający wady:

1)      korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, jeśli taka gwarancja została na Towar udzielona -  w takim przypadku  Klient może złożyć reklamację u Sprzedawcy, który jest pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację producentowi lub dystrybutorowi Towaru lub

2)      korzystając z uprawnień przysługujących Konsumentowi wobec Sprzedawcy w związku z uprawnieniami określonymi w art. 560 § 2 i następnymi Kodeksu Cywilnego.

 1. Klient może korzystać według własnego uznania z reklamowania wadliwego Towaru, na zasadach określonych szczegółowo w części VI punkt 3 Regulaminu.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wadę fizyczną stwierdzoną przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia dostawy Towaru. Klient zobowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej wadzie i związanych z tym żądaniach przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Sprzedawca w terminie 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@jubilerkleist.pl  lub pod numerem telefonu:91 488 22 04
 3. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie przesłanego wypełnionego we właściwy sposób (poprzez wypełnienie pól pogrubionych i podkreślonych) formularza reklamacyjnego (Formularza Reklamacyjny). Niewłaściwie wypełniony formularz reklamacyjny może utrudnić rozpatrywanie reklamacji. Formularz Zwrotu w wersji do wydrukowania znajduje się na stronie www.kleist24.pl.
 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, wadliwy Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania asortymentu), Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość Ceny Towaru wraz z kosztami zwykłej przesyłki lub zaoferuje Klientowi inne wskazane przez siebie i dostępne w Sklepie internetowym Kleist Towary do wyboru. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – równowartość Ceny Towaru wraz z kosztami zwykłej przesyłki za reklamowany Towar w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia żądania przez Klienta.
 5. Konsument określając sposób realizacji zobowiązań Sprzedawcy w związku z zaistniała wadą Towaru, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad, albo zamiast wymiany rzeczy żądać uśnięcia wady, chyba że  doprowadzenie Towaru do zgodności z umową  w sposób wybrany przez Konsumenta  jest niemożliwy albo wymagałoby nadmiernych kosztów.
 6. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Klientowi na adres podany w formularzu reklamacyjnym. Jeśli reklamacja została uznana Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia terminu i trybu dostawy/wymiany Towaru.

10. Nie będą przyjmowane paczki wysłane na adres salonu Sprzedawcy na jego koszt oraz za pobraniem.

11. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie Towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi przez Klienta na stronie www.kleist24.pl, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

12. Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać pod adresem: sklep@jubilerkleist.pl  lub pod numerem telefonu: 91 488 22 04

13. Reklamacje pocztą tradycyjną należy kierować na adres salonu :
KLEIST JUBILER  ul. gen. L. Rayskiego 20/2, 70-442 Szczecin.

14. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji przedstawione są w druku gwarancyjnym, wystawionym przez gwaranta i dołączonym do Towaru.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Sprzedawca informuje, że dane osobowe Klientów są przechowywane w zbiorze danych Sprzedawcy KLEIST JUBILER  z siedzibą w Szczecinie przy ulicy gen. L. Rayskiego 20/2, 70-442 Szczecin.
 2. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby Sprzedawcy i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz działalności marketingowej.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się na zasadach określonych szczegółowo w:

1)      ustawie z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

2)      ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;

3)      rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych;

4)      innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów:

1)      imię i nazwisko,

2)      adres korespondencyjny,

3)      numer telefonu,

4)      adres e-mail,

5)      informacje zawarte w logach systemowych – w celach technicznych i statystycznych.

5.  Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, poprawienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych czy żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz ma prawo sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby Sprzedawcy – KLEIST JUBILER, 70-442 Szczecin  ul. gen. L. Rayskiego 20/2.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep internetowy Kleist zastrzega sobie możliwość błędów w opisie Towarów. Różnice w Towarach wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 2. Złożenie zamówienia w  Sklepie internetowym Kleist oznacza zaakceptowanie postanowień Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Zawartość strony www.kleist24.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumienie art. 543 Kodeksu Cywilnego.
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 5.  Prawem właściwym dla umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenta i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta..
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.kleist24.pl i wiążą Klientów dokonujących zakupów po dniu opublikowania Regulaminu. Dokonując zmian Regulaminu Administrator wskaże datę zmiany postanowień i opublikowania zmienionego Regulaminu. O zmianie Regulaminu lub jego postanowień  Administrator zawiadomi Użytkowników, zamieszczając odpowiednią informację na stronie internetowej www.kleist24.pl z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym. Do zamówień dokonanych przez Klientów przed zmianą postanowień Regulaminu zastosowanie znajdą dotychczasowe postanowienia Regulaminu.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Sklepu internetowego Kleist, w tym do usunięcia wszelkich zgromadzonych informacji, plików i materiałów, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu internetowego Kleist oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo działań związanych ze Sklepem internetowym Kleist. Klientowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Administratora.
 8. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 9. Sprzedawca nie wymaga od Klienta złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 10. Konsument może zgłosić się po pomoc do: Miejskiego Rzecznika Konsumentów przy Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.
 11. Sprzedawca wskazuje, że jest możliwość przeprowadzenia postepowania polubownego przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, Szczecin. W celu wszczęcia postępowania należy złożyć wniosek o przeprowadzenie postępowania, który powinien zawierać oznaczenie stron, dokładnie określone żądanie, przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie, podpis strony oraz wymienienie załączników. Do wniosku należy dołączyć dowód nadania jego odpisu dla drugiej strony. W treści wniosku można także zawrzeć konkretne propozycje ugodowego zakończenia sprawy.
 12. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy, w przypadku Klientów będących Konsumentami jest sad właściwy określony zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania cywilnego, natomiast w przypadku Klientów nie będących konsumentami sądem właściwym jest sad siedziby Sprzedawcy
 13. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia  12.01.2015 r.